Crimppi-konsernin arvot

Asiakas etusijalla


Lähdemme asiakkaan tarpeista. Toimintamme on joustavaa, ja pidämme huolta, että asiakas saa parasta mahdollista palvelua. Kohtelemme samalla kunnioituksella kaikkia asiakkaitamme ja kumppaneitamme, niin sisäisiä kuin ulkoisia.


Ihmisiä arvostaen


Toimintamme lähtökohtina ovat rehellisyys ja oikeudenmukaisuus. Yksilön kunnioitus, luottamus ja toisesta välittäminen ovat luonnollinen osa keskinäistä kanssakäymistä.


Yrittäjyys ja halu menestyä


Toimintamme perustuu sisäiseen yrittäjyyteen: otamme vastuuta, olemme rohkeita ja toimimme oma-aloitteisesti. Sitoudumme tavoitteiden saavuttamiseen. Olemme samalla avoimia uusille haasteille. Toimintamme on tehokasta ja kehitämme sitä paremmaksi.


Sosiaalisen vastuun periaatteet


Crimppi Oy ja sen tytäryhtiöt sitoutuvat noudattamaan yleismaailmallisesti hyväksyttyjä ihmis-, lasten ja työntekijöiden oikeuksia.

Tämä tarkoittaa, että Crimppi Oy sitoutuu:
  • tarjoamaan terveellisen ja turvallisen työympäristön sekä ehkäisemään turvallisuuteen ja terveyteen liittyviä riskejä
  • kunnioittamaan yhdistymisvapautta ja vapautta kuulua ammattiliittoihin
  • olemaan syrjimättä työpaikan hakijoita ja työntekijöitä millään tavalla. Tämän mukaisesti palkkauksessa, työhönotossa, koulutukseen pääsyssä ja ylenemisessä ei sorreta vähemmistöjä rodun, sukupuolen, yhteiskunnallisen aseman, alkuperän, uskonnon, poliittisen tai muun jäsenyyden perusteella
  • noudattamaan työajoissa sekä palkka-asioissa näitä koskettavia maakohtaisia lakeja ja toimialojen normeja
  • olemaan käyttämättä lapsityövoimaa, pakkotyövoimaa tai minkäänlaisia pakkorangaistuskäytäntöjä


Toimintapolitiikka


Toimintamme päämääränä on asiakkaiden tarpeista lähtien kehittää, valmistaa ja toimittaa tuotteita ja tuottaa palveluita tavalla, joka takaa tyytyväiset asiakkaat ja hyvän kannattavuuden. Laatu-, ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasiat kuuluvat oleellisesti Crimpin liiketoimintaan. Tavoitteena on terveellinen, turvallinen ja viihtyisä työympäristö sekä motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö.

Laatu on itsestäänselvyys tuotteissamme. Yhteisestä ympäristöstämme huolehtiminen on velvollisuutemme.

Toimitamme virheettömiä tuotteita sovittuun aikaan. Pyrimme siihen, että palvelumme on markkinoiden joustavin ja nopein ja että tuotteemme ja toimintamme vastaavat asiakkaan vaatimuksia ja odotuksia kilpailijoita paremmin.

Crimpin johto vastaa siitä, että liiketoimintaa, toimintaprosesseja ja resursseja kehitetään päämäärämme ja tavoitteidemme toteuttamiseksi. Yhtiön johto asettaa toimintajärjestelmän tavoitteet ja seuraa aktiivisesti niiden toteutumista. Olemme sitoutuneet tunnistamaan ja täyttämään toimintojamme sitovat lainsäädännön kohdat sekä kehittämään toimintaamme ja järjestelmäämme jatkuvasti.


Ympäristöpolitiikka


Crimppi Oy ottaa ympäristö-, terveys- ja turvallisuus-näkökohdat huomioon kaikessa toiminnassaan. Ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista käymme keskustelua kaikkien sidosryhmiemme kanssa.

Crimppi Oy sitoutuu jatkuvaan parantamiseen, ympäristön suojeluun ja soveltuvan lainsäädännön noudattamiseen sekä noudattamaan muita yrityksen ympäristönäkökohtiin liittyviä vaatimuksia.
Ympäristönsuojelun tason jatkuvaksi parantamiseksi olemme asettaneet itsellemme ja toiminnallemme seuraavat päämäärät:

  • Crimppi Oy:n toiminnasta syntyvän jätteen lajittelun ja kierrätyksen tehostaminen ja jätteiden synnyn ennalta ehkäisy
  • Crimppi Oy:n toiminnasta aiheutuvien päästöjen hallitseminen
  • Energian kulutuksen hallitseminen
  • Yhteistyön lisääminen asiakkaidemme ja toimittajiemme kanssa ympäristömyönteisten ratkaisujen löytämiseksi